Klik op de groene woorden om meer te weten te komen over deze specifieke inrichtingselement.

plat essen en hoeven

1. Hoofdgebouw

2. Bijgebouwen

3. Centraal erf

4. Openbare weg

5. Scheiding ‘voor- en achtererf’

6. Boomgaard

7. Boomgroepen

8. Houtwal of -singel

9. Tuin

10. Geschoren haag rondom tuin

11. Wilde bloemen

Erven in het essen- en hoevenlandschap behoren tot de oudste erven in het Vechtdal en kennen geen eenduidige vorm. De erven liggen op de hogere delen van het landschap waardoor wegen en ook erfgrensen vaak geen rechte vormen kennen. Qua verschijning kennen ze wel eenzelfde opbouw.  Centraal op het erf is vaak een centraal plein waaromheen de gebouwen liggen. Indien er een boerderij aanwezig is geeft de gevel het ‘voor’ erf aan. Aan deze zijde  de landschappelijke siertuin met enkele solitaire bomen. Op het voorerf komen naast bomen ook hagen voor. Deze hagen hebben een afschermende functie van de tuin en zijn vaak ook langs de weg of oprit gesitueerd. Om opslag af te schermen of om de wind te keren kan een wilde haag aangelegd worden. Deze wilde haag kan zowel op het voor- als achterf. Indien er een boomgaard op het erf voorkomt is dit op het ‘voor’ erf voor of naast de woning.  Het kent niet echt een vaste plek. Op het ‘achter’ erf staan de schuren of bijgebouwen, deze worden soms afgeschermd door een houtsingel of houtwal daarnaast komen op het erf veel boomgroepen voor. Op het erf komen ook kleine bosjes voor. Dit groen geeft het erf een groene aankleding en zorgde vroeger voor het geriefhout.  In het essen- en hoevenlandschap komen verschillende waterstanden voor. Op natte plekken in het gebied kan een poel gegraven worden. Deze fungeerde vroeger als drinkplekken voor het vee. Langs de randen van het erf of akkers kunnen wilde bloemenmengsels gezaaid worden. Een goede inrichting van het erf geeft een hoge natuurwaarde. Ook de verharding op het erf draagt bij aan het verzorgde beeld op een erf. Een goede afstemming van functies op het erf maakt dat het een plek is waar het goed toeven is.

essen hoeven1

Solitaire bomen/boomgroepen/lanen

Aesculus hippocastanum Paardekastanje 8-10 solitair
Betula pendula Ruwe berk 8-10 drogere situaties
Betula pubescens Zachte berk 8-10 nattere situaties
Castanea sativa Tamme kastanje 8-10 solitair
Juglans regia ‘Broadview Walnoot 8-10 solitair, bijzondere fruitboom
Platanus acerifolia Plataan 8-10 lanen, dakvormen
Quercus petraea Wintereik 8-10 laan, boomsingel
Quercus robur Zomereik 8-10 laan, boomsingel
Salix alba Schietwilg 8-10 ook voor knotwilg
Tilia cordata Kleinbladige Linde 8-10 leiboom, solitair, laan
Tilia platyphyllos Zomerlinde 8-10 solitair, laan
Tilia x europaea (x vulgaris) Hollandse Linde 8-10 leiboom, solitair, laan

Bos- en haagplantsoen

Boomvormers

Alnus glutinosa Zwarte els 60-80 singel, houtwal
Betula pendula Ruwe berk 60-80
Betula pubescens Zachte berk 60-80
Carpinus betulus Haagbeuk 60-80
Fraxinus excelsior Es 60-80
Malus sylvestris Wilde appel 60-80 randen
Prunus avium Zoete kers 60-80
Pyrus communis Wilde peer 60-80 randen
Quercus robur Zomereik 60-80
Salix alba Schietwilg 60-80 beperkt toepassen (ivm groeikracht en ziekte)
Sorbus aucuparia Lijsterbes 60-80
Tilia cordata Kleinbladige Linde 60-80
Fagus sylvatica Beuk 60-80

Struikvormers

Cornus sanguinea rode kornoelje 60-80
Corylus avellana hazelaar 60-80
Crataegus monogyna éénstijlige meidoorn 60-80
Euonymus europaeus kardinaalsmuts 60-80
Ilex aquifolium hulst 40-50
Prunus padus vogelkers 60-80
Prunus spinosa sleedoorn 60-80
Rhamnus cathartica wegedoorn 60-80
Rhamnus frangula vuilboom 60-80
Rosa canina hondsroos 3-tak C2 in randen
Rosa rubiginosa egelantier C2 in randen
Salix aurita geoorde wilg 60-80 natte gebieden, groeikracht!
Salix caprea boswilg 60-80 natte gebieden, groeikracht!
Salix cinerea grauwe wilg 60-80
Sambucus nigra gewone vlier 60-80 groeikracht, verwilderd
Sorbus aucuparia lijsterbes 60-80
Viburnum opulus Gelderse roos 60-80

Hagen

Ligustrum ovalifolium haagliguster 80-100 niet inheems
Ligustrum vulgare gewone liguster 80-100 niet streekeigen
Ilex aquifolium hulst 80-100 wintergroen
Crataegus monogyna éénstijlige meidoorn 80-100 doorns, ecol. waarde
Carpinus betulus Haagbeuk 80-100
Fagus sylvatica Beuk 80-100 veel gebruikt, gesloten in winter

Fruitbomen (zie bestellijst)