Vanaf 1 januari 2016 ging er een nieuw stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer van start.

De kern van het nieuwe stelsel is een collectieve benadering vanuit de streek zelf. Het agrarisch natuur- en landschapsbeheer wordt alleen daar toegepast waar dit het meest kansrijk is voor een goed natuurresultaat.

Het agrarisch natuurbeheer moet een duidelijkere meerwaarde opleveren voor natuur, landschap én agrarisch ondernemerschap. En dat is nu nog onvoldoende het geval. Aan de inzet van de deelnemers ligt het niet. Die hebben met hart en ziel gewerkt en het nodige gerealiseerd. Momenteel zijn vooral de uitvoeringskosten van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO, voorheen Dienst Regelingen) te hoog en de resultaten te beperkt. Daarom kwam er in 2016 een vernieuwd stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

Bloemrijke-Akkerrand

Collectieve benadering

De kern van het nieuwe stelsel is een collectieve benadering vanuit de streek zelf en het agrarisch natuur- en landschapsbeheer alleen daar toepassen waar dit het meest kansrijk is voor een goed natuurresultaat.

De sleutel tot succes zit in een collectieve aanpak. Hiermee worden de kosten verlaagd en kunnen de natuurresultaten verbeterd worden. Agrarische collectieven vormen straks het hart van het nieuwe stelsel.

Roland Velema, bestuurslid van Stichting Vitaal Platteland Hardenberg (SVP), is betrokken bij de dagelijkse gang van zaken binnen dit collectief. SVP zal binnen de gemeente de uitvoering verzorgen voor het agrarisch natuur- en landschapsbeheer .

Kijk op deze websites voor meer achtergrondinformatie: Collectief Midden Overijssel

Indien u concrete vragen heeft dan kunt u contact met Roland opnemen.

Stichting Vitaal Platteland Hardenberg: ‘Uw eerste aanspreekpunt bij agrarisch natuurbeheer.’