Algemeen

Alle ruimtelijke ontwikkelingen in het landelijk gebied hebben onmiskenbaar een uitwerking op de uitstraling en verschijningsvorm van het gemeentelijke buitengebied. Ontwikkelingen (en daarmee economische activiteit)zijn nodig om voor de komende decennia een toekomstbestendig landelijk gebied te kunnen houden. De kwaliteit van het landelijk gebied dient ook hoog te worden gehouden, zodat het een aantrekkelijke omgeving blijft om te wonen en te recreëren.

Om dit te waarborgen, heeft de provincie Overijssel de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving in leven geroepen. De insteek van dit provinciale beleid is dat elke nieuwe ontwikkeling een bijdrage levert aan de ruimtelijke kwaliteit conform de gebiedskenmerken. Dit is de zogenoemde basisinspanning. Voor grootschalige ontwikkeling van bestaande functies in het buitengebied en voor nieuwvestiging van functies vraagt de provincie een aanvullende kwaliteitsprestatie. Onder nieuwvestiging valt alles wat niet als bestaande functie kan worden aangemerkt. Wat er precies onder grootschalige uitbreiding wordt verstaan wordt groten deels aan de gemeenten overgelaten.

De gemeente Hardenberg kiest voor de volgende benadering: Van een nieuwe ontwikkeling is sprake als deze niet bij recht mogelijk is  volgens het bestemmingsplan. In al deze gevallen is een planologische procedure noodzakelijk. Voor al deze ruimtelijke ontwikkelingen geldt de basisinspanning. Zo moet worden aangetoond hoe de ontwikkeling een versterking van de ruimtelijke kwaliteit beoogt. Als sprake is van nieuwvestiging, grootschalige uitbreiding of een functiewijziging met ruimtelijke impact is bovendien de kwaliteitsimpuls van toepassing.

De gemeente verstaat hieronder alle ruimtelijke ontwikkelingen die primair uit het oogpunt van ontwikkelingsruimte worden geïnitieerd zoals:

  • uitbreiding van agrarisch bouwperceel (groter dan 1,5 ha.);
  • uitbreiding van niet-agrarisch bedrijf;
  • uitbreiding van bestaande verblijfsrecreatie;
  • mestvergisting;
  • nieuwvestiging van agrarisch bedrijf;
  • nieuwvestiging van woningen in landelijk gebied;
  • nieuwvestiging van niet-agrarische bedrijvigheid
  • nieuwvestiging van verblijfsrecreatie.

Voor al deze ontwikkelingen geldt dus dat zij, naast een basisinspanning ook een aanvullende kwaliteitsprestatie moeten leveren. Hoe deze kwaliteitsprestatie tot stand komt, is onderstaand weergegeven.

De basisinspanning die met een nieuwe ontwikkeling gepaard gaat, bestaat uit het versterken van de ruimtelijke kwaliteit binnen hetzelfde plangebied, bijvoorbeeld het eigen erf. Wat deze basisinspanning kan zijn, is in elke situatie weer maatwerk en hangt af van de landschappelijke kenmerken en kwaliteiten ter plekke.

Een aanvullende kwaliteitsprestatie bestaat uit een substantiële investering in de kwaliteit van de directe omgeving. Deze investering kan heel verschillend zijn: bijvoorbeeld de versterking van het recreatief netwerk door de aanleg van een wandelpad, de aanleg van nieuwe landschapselementen of een bijdrage aan een natuurspeelplaats. Maatwerk is wat dat betreft de standaard! Voor de gemeente telt het uiteindelijke resultaat. Daarmee staat het sturen op de ruimtelijke kwaliteit voorop.

Stichting Vitaal Platteland

Stichting Vitaal Platteland weet wat er speelt in het landelijk gebied. SVP onderhoudt nauwe contacten met de agrariërs, plaatselijk belangen en andere gebiedspartijen. SVP heeft kennis van de landschappelijke kwaliteiten van het buitengebied van de gemeente Hardenberg. SVP kan hierdoor een belangrijke rol spelen bij ontwikkelingen waarvoor de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO) van toepassing is. Met onze kennis kan worden meegedacht over investeringen in de ruimtelijke kwaliteit, in het kader van de KGO.