Hebt u vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen en zoekt u hiervoor een nieuwe bestemming, of wilt u ze zelfs slopen? Wilt u een zorgfunctie op uw erf maar u weet niet waar te beginnen? Wel eens gehoord van rood-voor-rood maar u wilt nu eens echt geïnformeerd worden wat er kan binnen de gemeente? Wij helpen u graag verder. Binnen onze stichting zit veel expertise om een goede oriëntatie van de mogelijkheden op uw erf te inventariseren.

De gemeenteraad heeft op 28 januari 2020 de beleidsnotitie ‘Erven met kwaliteit’ vastgesteld. De beleidsnotitie vervangt de beleidsnotitie ‘Rood voor rood met gesloten beurs’ uit 2006. Stichting Vitaal Platteland Hardenberg en LTO Vechtdal zijn nauw betrokken geweest bij het tot stand komen van deze notitie. Middels verschillende informatiebijeenkomsten hebben we raadsleden en ambtenaren geïnformeerd over de (on) mogelijkheden. Enerzijds om een gezonde agrarische sector te houden en anderzijds om meerwaarde te creëren voor mensen die landschapsontsierende bebouwing hebben.

IMG_1327

Er zijn een aantal belangrijke wijzigingen en/of verbeteringen ten opzichte van het vorige beleid:

 • als stallen geen vervolgfunctie meer hebben kunnen ze ingezet worden als rood voor rood, ongeacht in welke landschap ze staan;
 • karakteristieke schuren blijven uitgesloten;
 • 850 m2 landschapsontsierende stallen met asbest daken genereren 1 bouwkavel;
 • 2000 m2 landschapsontsierdende stallen met asbest daken genereren twee bouwkavels;
 • 3000 m2 of meer landschapsontsierende stallen met asbest daken genereren drie bouwkavels, dit is het maximaal haalbare;
 • let wel, van het totaal oppervlakte moet per bestaande woning 150 m2 afgetrokken worden want dit mag opnieuw gebouwd worden als schuur ;
 • het verplaatsen van bouwkavels wordt mogelijk indien dit aansluit op bestaande bebouwing (bijvoorbeeld in een kern, op of nabij een bestaand erf of lintbebouwing). Het is dus niet noodzakelijk om op het erf waar de stallen staan te slopen;
 • na sloop van de landschapsontsierende stallen en het bouwen van compensatiewoning (en) moet het erf zich als eenheid in het landschap blijven presenteren, hierbij is het niet noodzakelijk dat dit met één inrit ontsloten wordt, in het nieuwe beleid is het mogelijk om meerdere inritten te houden;
 • de bouw van de compensatiewoning hoeft niet binnen de fysieke grenzen van het erf maar kan ruimer geïnterpreteerd worden, wel moet de nieuwe bebouwing een eenheid vormen met het bestaande;
 • er is een schuur voor schuur regeling waarbij het mogelijk wordt om op woonerven grotere schuren te bouwen, hierbij moet er voor nieuwe schuren tot 100 m2 factor 1:1 en nieuwe schuren tot 500 m2 factor 1:2 elders gesloopt worden (stel je wil een nieuwe schuur bouwen van 400 m2 dan moet elders 700 m2 gesloopt worden)
 • er kunnen grotere oppervlakten schuren blijven staan op het erf waar gesloopt wordt tenzij dit past in het landschap en er een logische vervolgfunctie i
Het doel van ‘Erven met kwaliteit’ is de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied door de sloop van landschapsontsierende gebouwen. Om de sloop daarvan te stimuleren, worden verschillende ontwikkelingsmogelijkheden geboden, zoals woningbouw of economische ontwikkelingen. Ook zijn sloopbewijzen ingevoerd, waarmee het mogelijk wordt om de te slopen gebouwen in te brengen in een project waarvoor sloopcompensatie nodig is.
Meer informatie op de website van de gemeente Hardenberg: