Klik op de groene woorden om meer te weten te komen over deze specifieke inrichtingselement.

1. Hoofdgebouw

2. Bijgebouw

3. Centraal plein

4. Tuin

5. Erfbosje

6. Bomengroep

7. Bomenrij

8. Poel

9. Oever

10. Akkerranden

Erven in het besloten veenontginningslandschap zijn rechthoekig. Ze liggen op enige afstand van de weg en kennen een sterk ‘voorerf’. Op het voorerf bevind zich de landschappelijke siertuin met enkele solitaire bomen. Op het voorerf komen naast bomen ook hagen voor. Deze hagen hebben een afschermende functie van de tuin en zijn vaak langs de weg of oprit gesitueerd. Indien er een boomgaard op het erf voorkomt is dit vaak naast de woning. Het achter erf wordt in de lengterichting afgeschermd door een brede houtsingel. Op het erf komen ook kleine bosjes voor. Dit groen geeft het erf een groene aankleding en zorgde vroeger voor het geriefhout. Aan de oostzijde waar de minste wind gekeerd hoeft te worden kan een bomenrij worden geplant. Onder deze bomenrij kijk je door zodat de weidsheid van het landschap ervaren kan worden. Aangezien het gebied erg nat is kan rondom het erf bijzondere slootkanten, terrastaluds en plasbermen of een poel gegraven worden. Langs de randen van het erf of akkers kunnen wilde bloemenmengsels gezaaid worden. Een goede inrichting van het erf geeft een hoge natuurwaarde. Ook de verharding op het erf draagt bij aan het verzorgde beeld op een erf. Een goede afstemming van functies op het erf maakt dat het een plek is waar het goed toeven is.

Solitaire bomen/boomgroepen/lanen

Aesculus hippocastanum Paardekastanje 8-10 solitair
Betula pendula Ruwe berk 8-10 drogere situaties
Betula pubescens Zachte berk 8-10 nattere situaties
Castanea sativa Tamme kastanje 8-10 solitair
Juglans regia ‘Broadview Walnoot 8-10 solitair, bijzondere fruitboom
Platanus acerifolia Plataan 8-10 lanen, dakvormen
Quercus petraea Wintereik 8-10 laan, boomsingel
Quercus robur Zomereik 8-10 laan, boomsingel
Salix alba Schietwilg 8-10 ook voor knotwilg
Tilia cordata Kleinbladige Linde 8-10 leiboom, solitair, laan
Tilia platyphyllos Zomerlinde 8-10 solitair, laan
Tilia x europaea (x vulgaris) Hollandse Linde 8-10 leiboom, solitair, laan

Bos- en haagplantsoen

Boomvormers

Alnus glutinosa Zwarte els 60-80 singel, houtwal
Betula pendula Ruwe berk 60-80
Betula pubescens Zachte berk 60-80
Carpinus betulus Haagbeuk 60-80
Fraxinus excelsior Es 60-80
Malus sylvestris Wilde appel 60-80 randen
Prunus avium Zoete kers 60-80
Pyrus communis Wilde peer 60-80 randen
Quercus robur Zomereik 60-80
Salix alba Schietwilg 60-80 beperkt toepassen (ivm groeikracht en ziekte)
Sorbus aucuparia Lijsterbes 60-80
Tilia cordata Kleinbladige Linde 60-80
Fagus sylvatica Beuk 60-80

Struikvormers

Cornus sanguinea rode kornoelje 60-80
Corylus avellana hazelaar 60-80
Crataegus monogyna éénstijlige meidoorn 60-80
Euonymus europaeus kardinaalsmuts 60-80
Ilex aquifolium hulst 40-50
Prunus padus vogelkers 60-80
Prunus spinosa sleedoorn 60-80
Rhamnus cathartica wegedoorn 60-80
Rhamnus frangula vuilboom 60-80
Rosa canina hondsroos 3-tak C2 in randen
Rosa rubiginosa egelantier C2 in randen
Salix aurita geoorde wilg 60-80 natte gebieden, groeikracht!
Salix caprea boswilg 60-80 natte gebieden, groeikracht!
Salix cinerea grauwe wilg 60-80
Sambucus nigra gewone vlier 60-80 groeikracht, verwilderd
Sorbus aucuparia lijsterbes 60-80
Viburnum opulus Gelderse roos 60-80

Hagen

Ligustrum ovalifolium haagliguster 80-100 niet inheems
Ligustrum vulgare gewone liguster 80-100 niet streekeigen
Ilex aquifolium hulst 80-100 wintergroen
Crataegus monogyna éénstijlige meidoorn 80-100 doorns, ecol. waarde
Carpinus betulus Haagbeuk 80-100
Fagus sylvatica Beuk 80-100 veel gebruikt, gesloten in winter

Fruitbomen (zie bestellijst)