perceelsrandDit voorjaar zijn de eerste akkerranden binnen de gemeente Hardenberg en Twenterand gezaaid. Stichting Vitaal Platteland Hardenberg initieert dit in samenwerking met het Collectief Midden Overijssel en het waterschap Vechtstromen.

Binnen het Kenniscentrum Natuur & Leefomgeving kunnen in het veld verschillende onderzoeken worden gedaan. Studenten van AOC de Groene Welle maken daarmee kennis met deze nieuwe manier van agrarisch natuurbeheer. Bekijk hier de uitleg die gegeven is aan potentiele deelnemers.

Binnen de provincie Overijssel zijn drie collectieven gevormd voor de uitvoering van het agrarisch natuurbeheer. Hardenberg valt onder het werkgebied van het Collectief Midden Overijssel ( CMO). Dit pilotproject is gestart met ondersteuning van de waterschappen Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta. In dit pilotproject kunnen grondgebruikers een beheerovereenkomst afsluiten voor kruidenrijke randen. Vooralsnog is dit een pilot voor 1 jaar, maar het is de bedoeling dat het Collectief Midden Overijssel dit na dat jaar voortzet en opneemt in haar beheerplan voor de periode 2017 – 2021.

Stichting Vitaal Platteland Hardenberg is voornemens deze zomer een informatieavond te organiseren om u te informeren over de mogelijkheden om randenbeheer toe te passen op uw bedrijf. In overleg met het Waterschap zijn de gebieden bepaald waar we gaan werken met zogenaamde Blauwe diensten. Hiervoor gelden niet de doelsoorten als uitgangspunt, maar is de waterkwaliteit leidend. Voorkomen van afspoeling en drift waardoor er minder vervuiling van het oppervlaktewater plaatsvindt. Op de kaart ziet u de gebieden die prioriteit hebben.

 

Schermafbeelding 2016-02-24 om 21.31.32

Voorwaarden om mee te doen zijn o.a.:

  • het moet binnen de begrensde gebieden liggen (zie kaart);
  • de rand moet langs (evenwijdig en grenzend aan) een watervoerende sloot lopen ( zie pakketvoorwaarden);
  • bij voorkeur de kleinere watergangen ( zie pakketvoorwaarden)

Wilt u zich nog aanmelden om mee te doen of wilt u meer informatie?

Vraag hier om meer info of bel met Paul ten Velde 06-52694973 , de gebiedscoordinator.

Valt u niet binnen de gebieden maar wilt u wel meer informatie over de mogelijkheden van akkerranden op uw bedrijf? Naast de pilot hebben we nog meer mogelijkheden om akkerranden aan te leggen. Vraag hier naar de mogelijkheden.